Projekt STAR

 

Fundacja “Promocja Zdrowia” opracowuje nowy kompleksowy program STAR (Smoking Treatment Advisory Resource) wspierający leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu (ZUT) przy oparciu o nowe technologie. Program STAR zakłada opracowanie narzędzi elektronicznych wspierających innowacyjne szkolenie dla lekarzy (eLearning), a także wsparcie dla pacjentów (w tym stronę internetową, a także program sms). Program STAR jest tworzony by być dostępny dla każdego lekarza w Polsce, zainteresowanego leczeniem ZUT.

Badania i konsultacje w ramach opracowania komponentów STAR

Aby zwiększyć akceptowalność programu wśród pacjentów, i jego stosowność w praktyce lekarskiej w Polsce, a także kierując się zaleceniami Medical Research Council w Wielkiej Brytanii dla opracowywania kompleksowych interwencji, i najlepszymi praktykami dla projektowania zorientowanego na użytkownika (tj. user experience design), konieczne jest zaangażowanie potencjalnych użytkowników już we wczesnych etapach tworzenia programu STAR.

Cele: Badanie ma na celu zidentyfikowanie (a) wyzwań i możliwości dla leczenia ZUT w Polsce, (b) potrzeb i preferencji względem STAR, a także (c) obaw i barier do korzystania ze STAR, i (d) potencjalnych rozwiązań dla zastosowania i wdrożenia tego programu. Wyniki przyczynią się do zaadoptowania STAR i materiałów pomocniczych.

Uczestnicy: (1) lekarze w Polsce, którzy na co dzień mają kontakt z pacjentami, którzy już oferują leczenie ZUT w jakiejś formie, lub też są zainteresowani leczeniem pacjentów z ZUT w przyszłości, (2)

Metody: Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu rozmów indywidualnych (wywiadów) a także grup fokusowych. Rozmowy i wywiady będą nagrywane, nagrania audio później transkrybowane w celach przeprowadzenia analizy jakościowej. Grupa fokusowa będzie powadzona przez moderatora, który będzie wspierany przez asystenta. Rozmowy indywidualne będą trwały ok. 30-45min, a grupy fokusowe ok. 75min. Badanie zostanie zgłoszone do stosownego komitetu etycznego w Polsce a także w Wielkiej Brytanii (na UCL).