TYTUŁ PROJEKTU: „Zdrowe Firmy Zdrowi Ludzie podniesienie jakości w POZ.”

Strona internetowa projektu : https://pozytywnie.net/

Projekt jest realizowany przez Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców-Pracodawcy Zdrowia oraz Fundację „Promocja Zdrowia-Zdrowie albo tytoń” w ramach umowy WND-POWR.05.02.00-00-0019/17

Okres realizacji projektu: od: 2018-01-01 do: 2019-12-31

Cel główny projektu to wdrożenie w 50 placówkach podstawowej opieki zdrowotnej rozwiązań organizacyjnych poprawiających jakość funkcjonowania tych podmiotów, poprzez usprawnienie działalności personelu medycznego, a przede wszystkim zachowanie i poprawa zdrowia społeczeństwa.

Główne zadania projektu:

1.Organizacja spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna objętych projektem.

2.Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizacja szkoleń personelu obsługowego (np. rejestratorki) w zakresie obsługi klienta (w tym w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych), praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych (zadanie obligatoryjne).

3.Opracowanie i wdrożenie narzędzi współpracy lekarzy POZ pracujących w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.